Groep 3/4

Voor de groep staan 2 leerkrachten: op maandag, dinsdag en woensdag meester Jasper en donderdag en vrijdag juf Marjolein. Juf Bianca is er bijna elke dag als onderwijsassistent en geeft vaak ondersteuning bij het zelfstandig verwerken.

In groep 3/4 wordt gewerkt volgens het horizontale rooster van de school. We beginnen schoolbreed iedere dag met 20 minuten lezen.

Voor groep 3 houdt dat in dat zij technisch leesinstructie en oefentijd met de eigen leerkracht hebben en naar mate de kinderen meer zelfstandig, vloeiend kunnen lezen draaien zij mee in het horizontaal lezen zoals groep 4 t/m 8 dat doet. Tijdens het horizontaal lezen zijn er verschillende werkvormen om zo de leesmotivatie en leesbeleving te stimuleren.

Tussen het lezen en rekenen is er een gezamenlijk moment om de dag te beginnen. Samen bidden, luisteren naar een Bijbelverhaal, vertellen over wat ons bezig houdt en heerlijk samen zingen.

Om 9.15 uur begint het reken uur en na de pauze is er een taal/spelling-uur. De kernvakken staan in de ochtend centraal.

Rekenen doen we met de methode “Wereld in getallen”. Groep 3 leert dit jaar onder andere de cijfers te schrijven, eenvoudige optel- en aftreksommen, ruimtelijke vraagstukken zoals hoeveel blokjes heeft dit gebouw. Groep 4 stort zich dit jaar op de tafels, leert de hele en de halve uren, maakt sommen tot honderd, leert werken met de lege getallenlijn en werkt verder met ruimtelijke vraagstukjes.

Na de pauze, om 10.30 uur begint het talige deel van de ochtend: Spelling, Veilig leren lezen, Begrijpend lezen en Taal.

Groep 3 leert m.b.v. de nieuwste methode “Veilig leren lezen” (de Kim versie) het technisch lezen zelf onder de knie te krijgen maar ook andere taalaspecten worden aangeboden zoals mondelinge vaardigheden, woordenschat en zinsbouw, spelling en begrijpend lezen. Groep 4 werkt met de taal- en spellingmethode “Staal”. Deze lesmethode maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken en toepassen staan centraal. Staal is visueel en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven.

Op maandag en vrijdag krijgt groep 4 begrijpend lezen. Vanaf januari krijgt groep 4 begrijpend lezen met de methode “Nieuwsbegrip”: Leren met het nieuws van de dag. Wekelijks werken we met actuele teksten en lessen voor begrijpend lezen. Zeer motiverend voor de kinderen omdat de teksten die we lezen vaak gaan over onderwerpen die ze kennen uit bijvoorbeeld het jeugdjournaal.

In de middag wordt veel aandacht besteed aan beeldende vorming, gym, muziek, drama, dans, verkeer, natuur en techniek. Op donderdagmiddag is in de hele school ‘Crea’ waar wij in de klas ook aan meedoen. Elke twee weken staat er iets anders op het programma: muziek, dans, drama, knutselen, tekenen, natuuronderwijs of techniek.

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.