Groep 6/7

Welkom in groep 6/7!

Meester Frank staat 5 dagen per week voor de groep. Op ons lesrooster staan op de ochtend technisch lezen, godsdienstles, rekenen, spelling en taal en begrijpend lezen. Op de middag staan de overige vakken zoals gym, geschiedenis, crea en Engels e.d. Rekenen doen wij op de Chromebook! Samen hebben we met elkaar enkele afspraken gemaakt waardoor we er voor zorgen dat het fijn is in onze klas/school. Deze afspraken vinden we belangrijk en hebben we ook zichtbaar in de klas hangen. Een aantal keer per jaar wisselen de kinderen van zitplaats. We zijn tenslotte een groep! Heel belangrijk vinden wij hoe de kinderen met elkaar omgaan.

Groep 6

In groep 6 vindt er een vervolg plaats op het leerproces uit de voorgaande jaren. De lat wordt steeds iets hoger gelegd bij het zelfstandig werken en bij het zelf zoeken naar informatie. Er zijn soms grote verschillen in de groep. Voor de één is herhaling of extra instructie belangrijk en voor de ander juist verdieping in de lesstof. We proberen zo dicht mogelijk bij het niveau van het kind aan te sluiten. Dit geldt niet alleen voor de didactische ontwikkeling, maar zeker ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom wordt er regelmatig individueel en klassikaal geëvalueerd. De kinderen zullen in de eerste 10-minuten gesprekken ook zelf hun gesprek voeren met hun ouders. Daarbij zal de rol van de leerkracht coachend zijn.

In het rekenen ligt de aandacht vooral op delen, breuken, verhoudingen en wordt het cijferen uitgebreid. Uiteraard moeten de tafels goed beheerst worden. Dit is basiskennis van het verdere rekenen! We gaan er vanuit dat de kinderen de tijd (klok), dagen van de week en de maanden van het jaar beheersen.

Ook de zaakvakken worden verder uitgediept. Naast geschiedenis, verkeer, Engels is er het vak aardrijkskunde. Voor groep 6 staat Nederland op het programma. De kinderen zullen ook toetsen krijgen van deze vakken. Zie kopje ‘huiswerk’.

Groep 7

In groep 7 verwachten we steeds meer zelfsturing (eigenaarschap) van de kinderen. Denk daarbij aan het plannen van je werk, zelf goed nakijken, het stellen van vragen, het kiezen van het juiste maatje en de juiste werkplek, het maken van een presentatie, enzovoorts. Hoe meer verantwoording kinderen daarin zelf nemen, des de groter de ruimte die ze daarvoor krijgen. Dat hoeft dus niet voor alle kinderen hetzelfde te zijn. Omdat groep 7 gesplitst is bij ons op school proberen we op sommige momenten de groep samen te brengen. Zo volgen zij Engels, aardrijkskunde en geschiedenis gezamenlijk en op de donderdagmiddag de crea.

In het rekenen wordt gewerkt aan de verschillende soorten breuken en procentberekeningen. Daarnaast worden de getallen ook steeds groter. In de voorafgaande leerjaren hebben de kinderen vooral de vaardigheden van rekenen geleerd. Nu gaan we vooral aan de slag met toepassen van de geleerde kennis met grotere getallen. Dit doen wij op de Chromebook! Omdat dit digitaal gaat kan de leerkracht hen goed volgen en individuele werkpakketten samenstellen. Hierdoor werkt uw kind nog meer op zijn of haar eigen niveau. Niet elk kind is dan meer met dezelfde rekensom bezig.

Naast de gewone lessen begrijpend lezen werken we ook aan Blits, een methode voor studievaardigheden. Hierin worden de onderdelen studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen en schema’s, tabellen en grafieken behandeld. Dit is dit schooljaar nieuw aangeschaft.

De zaakvakken lopen gewoon door. Met aardrijkskunde gaan we Europa verkennen. De kinderen krijgen allemaal een agenda waarin zij hun huiswerk opschrijven en plannen om te leren. U kunt als ouder dit ook bekijken van uw kind.

Verder wordt er in groep 7 een eerste start gemaakt richting de advisering voor voortgezet onderwijs. De citotoets van januari is daarin een belangrijk meetpunt, er worden echter nog geen individuele adviezen gegeven.

Huiswerk voor groep 6/7

Elke week hebben zij maakwerk van spelling. Dit gaat op maandag in en moet vrijdag ingeleverd worden. Dit kan zijn een werkblad, maar ook digitaal d.m.v. www.bloon.nl. Een aantal keer per jaar hebben de kinderen een toets voor Geschiedenis, Aardrijkskunde (ook topografie), verkeer en Engels. Een week van tevoren krijgen zij hier het huiswerk voor! Groep 7 schrijft dit ook in hun agenda op. Ook hebben sommige kinderen individueel huiswerk om nog met iets te oefenen waar ze nog wat moeite mee hebben.

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.