Medezeggenschapsraad

Wat is het?

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de achterban (de kinderen, de ouders en de personeelsleden van de school) en toetst het beleid dat door de schoolleiding wordt uitgevoerd. De MR is het platform waarin ouders/verzorgers mee kunnen denken, praten en beslissen over zaken die de school aangaan, een wettelijke verplichting om dit als school goed geregeld te hebben. Onze gesprekspartner hierin is de directeur, Petra Kuppens.

Wat bespreken we?

In de MR komen zaken als veiligheid op school, vakantieroosters, overblijfprotocol, deelname aan sollicitatiecommissies e.d. aan de orde. De MR adviseert de directie van school regelmatig, bijvoorbeeld over het indelen van groepen en de inzet van personeel maar ook onderwijskundig beleid en Arbobeleid. Op sommige terreinen heeft de MR ook instemmingsrecht. Voorbeelden van onderwerpen zijn: formatie: welke leerkracht staat op welk moment voor welke groep, het pestprotocol, ouderbetrokkenheid 3.0 en o.a. zitting in de sollicitatie procedure van nieuwe leerkrachten.
We schrijven twee maal per jaar een Nieuwsflits waarin beschreven staat wat we in de afgelopen maanden gedaan hebben of waar we in de komende maanden aan werken.

Wie zitten in de MR?

Onze MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. U kunt zowel bij de ouders als bij de personeelsleden terecht met vragen en/of opmerkingen in het belang van u of uw kind.

Leden van de MR zijn:

- Gea Slooijer - van Looijengoed (voorzitter en vertegenwoordiging leerkrachten)
- Rianne Eekhuis-Tiedink (GMR lid en vertegenwoordiging leerkrachten)
- Jacolien Vukkink - Harbers (GMR lid en vertegenwoordiging ouders)
- Erik Horstman (secretaris en vertegenwoordiging ouders)

MR-vergaderingen:

De raad vergadert minimaal zes keer per jaar. Op de jaarkalender staan de vergaderdata benoemd. Heeft U vragen/input of wilt U eens aanwezig zijn, neem dan contact op met één van de leden van de MR.

GMR

De MR heeft een deel van haar bevoegdheden overgedragen aan een overkoepelend orgaan: de GMR. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vijf scholen van de stichting PCBO Voorst. Onze gesprekspartner is de algemeen directeur van de stichting: Jan-Willem Stegeman. De GMR gaat voornamelijk over het vormen, meedenken, adviseren (en in heel wat gevallen ook instemmen) van bovenschool beleid. Het is belangrijk dat ook hier ouders en personeel mee kunnen denken over dit beleid. Recent besproken voorbeelden zijn Strategisch beleidsplan van de stichting, Financiën van de stichting, nieuwbouw Oase en de impact van de nieuwe cao voor het personeel en hoe we hier stichting breed mee omgaan.
De GMR bestaat uit afgevaardigden van de ouder- en personeelsgeleding van de MR en van de verschillende scholen.
Vanuit de Zaaier zijn dit: Rianne Eekhuis-Tiedink en Jacolien Vukkink.

Tot slot

We gaan ervan uit dat u hiermee een goede eerste indruk heeft gekregen van het reilen en zeilen binnen de (G)MR en mocht u vragen hebben, neem contact met ons op via het emailadres: mr.dezaaier@gmail.com of schiet ons even aan na schooltijd.

Huishoudelijk reglement MR 2018

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.