Oudercommissie

De oudercommissie (=OC) is een officiële vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers naar de school toe. De OC bestaat uit tenminste 5 ouders, waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar spreiding van ouders met kinderen uit alle 8 groepen, zodat er een goede klankbordfunctie is.

De OC heeft een adviesfunctie. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het schoolteam en de directie. Bij onze vergaderingen is de directeur ook aanwezig, de Medezeggenschapsraad (=MR) niet, maar die ontvangen onze notulen. De OC vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar, altijd ‘s avonds. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor alle ouders/verzorgers toegankelijk en worden op school gehouden. Tijdens een vergadering wordt o.a. gesproken over: de financiële voortgang, voortgang werkgroepen, lopende of nieuwe punten welke zijn ingebracht door leden. Of welke ons bereikt hebben via ouders, de MR, de directie, leerkrachten etc.

De OC beheert ook gelden zoals de ouderlijke bijdrage en de oud papier inkomsten. Ook regelt of financiert de OC attenties zoals bijvoorbeeld cadeautjes van de Sint of cadeaus voor andere mensen die belangeloos hun medewerking verlenen om onze kinderen te ‘vermaken’. Maar ook kan de OC gevraagd worden om een kleine attentie of bloemetje (namens alle ouders/verzorgers) te verzorgen voor speciale gebeurtenissen.

De OC werkt met werkgroepen. Op De Zaaier zijn op dit moment bijvoorbeeld de volgende werkgroepen actief: de werkgroep Ouderraad (=OR), de werkgroep TussenSchoolseOpvang ( =TSO, ‘het overblijven’), de werkgroep ‘Hoofdluis’, de werkgroep ‘Verkeersouders’.

Mocht u het leuk lijken om lid te worden bij de OC of bij één van de werkgroepen dan kunt u zich altijd aanmelden via de hulpinfo die u in het begin van het schooljaar krijgt.

De OC wordt op dit moment vertegenwoordigd door:


Aanwezig namens het team: Petra Kuppens, directeur.

Horizontaal Lesgeven

cbs De Zaaier werkt met een nieuw onderwijsconcept: horizontaal werken in alle groepen. In de ochtenduren wordt in alle groepen op hetzelfde tijdstip gewerkt aan dezelfde vakken. De basisvakken lezen, rekenen en taal staan hierin centraal. Door te kiezen voor deze manier van werken kunnen we groepsoverstijgend werken en beter aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoefte van ieder kind.